Obavještavamo Vas da poduzeće Komunalac d.o.o. iz Požege će na području Općine Velika vršiti odvoz glomaznog otpada 6. listopada 2017. godine.

Korisnici komunalnih usluga koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o., a žele koristiti uslugu odvoza i deponiranja glomaznog otpada, trebaju se javiti u Komunalac Požega d.o.o. na tel. broj 316 - 878.

Glomazni otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar okućnice, neposredno uz javnu površinu. Metalni glomazni otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog glomaznog otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni glomazni otpad i ne odvoze se u okviru Plana odvoza glomaznog otpada. Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom propisan je Naputkom o glomaznom otpadu (NN 79/15).