Odluka o III. izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja...PPU

Nacrt izvješća o stanju u prostoru Općine Velika...

Prostorni plan uređenja u tekstualnom obliku...


 1. korištenje i namjena površina...

2A. Infrastrukturni sustavi - ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAV...

2B. Infrastrukturni sustavi - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV I GOSPODARENJE OTPADOM...

3A. uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA...

3B. uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU I PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE...

4A. građevinsko područje naselja ANTUNOVAC...

4B. građevinsko područje naselja BIŠKUPCI, DRAGA, DOLJANCI, POTOČANI i STRAŽEMAN...

4C. građevinsko područje naselja BRATULJEVCI, MILIVOJEVCI i LUČINCI...

4D. građevinsko područje naselja GORNJI VRHOVCI...

4E. građevinsko područje naselja POLJANSKA i KANTROVCI I IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE VJERSKE NAMJENE...

4F. građevinsko područje naselja KLISA, MARKOVAC i NJEŽIĆ... 

4G. građevinsko područje naselja MILANOVAC, OLJASI i TORANJ...

4H. građevinsko područje naselja ODŽAKOVCI i SMOLJANOVCI...

4I. građevinsko područje naselja RADOVANCI, IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA ŠPORTSKO-REKREACIJSKE I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO-ŠPORTSKE NAMJENE...

4J. građevinsko područje naselja TRENKOVO, IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA GOSPODARSKIH ZONA SEONICE I ZAPAD...

4K. građevinsko područje naselja TRNOVAC...

4L. građevinsko područje naselja VELIKA, IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA ŠPORTSKO-REKREACIJSKE I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO-ŠPORTSKE NAMJENE...