Datum objave: 15. prosinca 2017. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Proračun Općine Velika za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godine
 • Analiza stanja sustava civilne zaštite
 • Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Velika za 2018. do 2020. godinu
 • Odluka o podjeli i prodaji dijela poslovnog udjela Općine Velika u trgovačkom društvu Tekija d.o.o., Požega
 • Odluka o podjeli i prodaji dijela poslovnog udjela Općine Velika u trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o., Požega
 • Odluka o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Velika
 • Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Velika od 2016. do 2019. godine
 • Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Velika
 • Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija od 11.10.2017. godine
 • Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija od 05.12.2017. godine
 • Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija od 15.12.2017. godine

Preuzmi..

Datum objave: 8. studenoga 2017. godine

 AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Velika za 2017. godinu
 • Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Velika
 • Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Velikoj k.o. Velika, k.č.br. 2096

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Velika i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Velika
 • Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Velika
 • Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora bez naknade

Preuzmi ...

Datum objave: 18. rujna 2017. godine


AKTI  OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Odluka o kriterijima davanja na korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika bez naknade

Preuzmi ...

Datum objave: 15. rujna 2017. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2017. godine
 • Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2017. godine
 • Odluka o donošenju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2017. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika
 • Odluka o početnom iznosu zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika
 • Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Velika
 • Odluka o imenovanju člana u Nadzorni odbor Komunalca Požega d.o.o.
 • Odluka o darivanju novorođene djece na području Općine Velika

Preuzmi...

Datum objave: 19. lipnja 2017. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva
 • Izvješće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Velika održanim 21. svibnja 2017. godine
 • Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
 • Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Velika
 • Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Velika
 • Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
 • Odluka o izboru Odbora za financije
 • Odluka o izboru Povjerenstva za utvrđivanje naziva ulica, trgova i naselja
 • Odluka o izboru Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
 • Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Velika
 • Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Požeškoslavonske županije
 • Odluka o imenovanju člana u Nadzorni odbor Tekije d.o.o., Požega
 • Odluka o darovanju nekretnine
 • Odluka o poništenju Prethodne suglasnosti
 • Prethodna suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Velika
 • Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Velika
 • Odluka o odobrenju okvirnog kredita po žiro računu
 • Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2017. godini
 • Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika


AKTI OPĆINSKOG NAĆELNIKA

 • Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika

Preuzmi...

Datum objave: 10. travnja 2017. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o Izvješću o radu Općinskog načelnika
 • Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2016.
 • Odluka o donošenju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2016. godinu
 • Odluka o promjeni sjedišta Općine Velika
 • Odluka o izmjeni Statuta Općine Velika
 • Odluka o općinskim porezima Općine Velika
 • Odluka o povjeravanju poslova obračunavanja i naplate općinskih poreza
 • Odluka o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika
 • Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Velika
 • Odluka o početnom iznosu zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Općine Velika na korištenje udrugama

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Odluka o provođenju mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Općine Velika

Pruzmi...

Datum objave: 20. ožujka 2017. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o pokretanju izrade Strategije razvoja turizma Općine Velika 2017-2020.
 • Odluka o davanju suglasnosti za rekonstrukciju postojeće stambene i gospodarske građevine – Slavonska kuća u naselju Velika na k.č.br. 665 k.o. Velika
 • Odluka o davanju suglasnosti za izgradnju i opremanje Spomen trga Hrvatskim braniteljima u naselju Velika na k.č.br. 913 k.o. Velika
 • Odluka o dodjeli k.č.br. 880 k.o. Velika etažnim vlasnicima bez naknade
 • Zaključak o ponudi HNK Velika Gorica
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Idejno rješenje prometnice u k.o. Draga


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Plan prijema osoba na stru no osposobljavanje u Upravni odjel Općine Velika za 2017. godinu
 • Odluka o utvrđivanju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Velika (Revizija plana) za javni uvid
 • Javni uvid o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Velika

Preuzmi...

Datum objave: 21. veljače 2017. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika
 • Odluka o komunalnom doprinosu
 • Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Velika
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima
 • Plan davanja koncesija za 2017. godinu
 • Odluka o darovanju vozila
 • Odluka o sudjelovanju u javnom nadmetanju za kupnju nekretnina
 • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Plan prijma u službu Općine Velika za 2017. godinu
 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena
 • Upravnog odjela i drugih tijela Općine Velika za 2017. godinu
 • Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na podru ju Općine Velika
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije ugovora Općine Velika
 • Odluka o umjetnom osjemenjivanju krava
 • Odluka o provedbi postupaka javne nabave male vrijednosti
 • Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika
 • Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika
 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena
 • Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela Općine Velika za 2017. godinu
 • Plan prijma u službu Općine Velika za 2017. godinu

Preuzmi...