Datum objave: 18. srpnja 2018. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Velika
 • Odluka o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Velika
 • Odluka o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Velika
 • Plan prijema osoba na stručno osposobljavanje u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika za 2018. godinu

Preuzmi...

Datum objave: 7. lipnja 2018. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o ne usvajanju prigovora na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Velika
 • Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Velika
 • Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Velika
 • Zaključak o nepotpunom Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Velika
 • Odluka o ukidanju statusa društvenog vlasništva – u općoj upotrebi


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Odluka o imenovanju službenice za zaštitu podataka
 • Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup – Jug 7
 • Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup – Jug 5
 • Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup – Jug 6

Preuzmi (20MB) ...

Datum objave: 23. veljače 2018. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika
Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2018. godini
Odluka o darivanju novorođene djece na području Općine Velika
Prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Velika
Prethodna suglasnost na Uredbu o koeficijentima složenosti poslova djelatnika Dječjeg vrtića Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora obrtu Adžaga gradnja, Velika
Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora Udruzi Veličanka, Velika
Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Velika
Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Velika i njihovih zamjenika
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora Udruzi Svijet pokreta, Velika
Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora Matici umirovljenika Općine Velika, Velika
Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika na korištenje udrugama
Plan javne nabave 2018.

Preuzmi...

Datum objave: 16. svibnja 2018. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika za razdoblje 01.07. do 31.12.2017. godine
 • Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2017. godinu
 • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Velika za razdoblje 2018-2023. godine
 • Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Velika
 • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora teretane
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora restorana
 • Odluka o izradi „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Velika“
 • Odluka o utvrđivanju Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu državne na području Općine Velika za javni uvid
 • Javni uvid o prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Velika

OSTALO

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Velika

Preuzmi...

Datum objave: 30. siječnja 2018. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Velika
 • Odluka o mjerama za sprjeavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbaenog otpada na području Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika
 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela Općine Velika za 2018. godinu
 • Plan prijma u službu Općine Velika za 2018. godinu
 • Odluka o provođenju mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih lankonožaca (arthropoda), i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Općine Velika

 Preuzmi..