Datum objave: 11. listopada 2018. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2018. godine
 • Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2018. godine
 • Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2018. godinu
 • Odluka o odobrenju okvirnog kredita po žiro računu
 • Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka
 • Pravilnik o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Velika
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Velika
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika Dječjeg vrtića Velika
 • Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika Dječjeg vrtića Velika
 • Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika Dječjeg vrtića Velika
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Velika
 • Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Velika
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora – Zapad 1/I
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora – Istok Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija

Preuzmi...

Datum objave: 18. srpnja 2018. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Velika
 • Odluka o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Velika
 • Odluka o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Velika
 • Plan prijema osoba na stručno osposobljavanje u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika za 2018. godinu

Preuzmi...

Datum objave: 16. svibnja 2018. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika za razdoblje 01.07. do 31.12.2017. godine
 • Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2017. godinu
 • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Velika za razdoblje 2018-2023. godine
 • Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Velika
 • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora teretane
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora restorana
 • Odluka o izradi „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Velika“
 • Odluka o utvrđivanju Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu državne na području Općine Velika za javni uvid
 • Javni uvid o prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Velika

OSTALO

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Velika

Preuzmi...

Datum objave: 7. lipnja 2018. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o ne usvajanju prigovora na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Velika
 • Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Velika
 • Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Velika
 • Zaključak o nepotpunom Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Velika
 • Odluka o ukidanju statusa društvenog vlasništva – u općoj upotrebi


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Odluka o imenovanju službenice za zaštitu podataka
 • Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup – Jug 7
 • Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup – Jug 5
 • Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup – Jug 6

Preuzmi (20MB) ...

Datum objave: 23. veljače 2018. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika
Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2018. godini
Odluka o darivanju novorođene djece na području Općine Velika
Prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Velika
Prethodna suglasnost na Uredbu o koeficijentima složenosti poslova djelatnika Dječjeg vrtića Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora obrtu Adžaga gradnja, Velika
Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora Udruzi Veličanka, Velika
Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Velika
Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Velika i njihovih zamjenika
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora Udruzi Svijet pokreta, Velika
Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora Matici umirovljenika Općine Velika, Velika
Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika na korištenje udrugama
Plan javne nabave 2018.

Preuzmi...