AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Program razvoja poduzetničke zone Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite
 • Plan djelovanja civilne zaštite
 • II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Preuzmi...

 

Datum objave: 19. rujna 2019. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01-30.06.2019. godine
 • Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01-30.06.2019. godine
 • Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2019. godinu
 • Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Velika
 • Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Velika
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu JLS na području Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika
 • Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Velika
 • Prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Velika
 • Odluka o odobrenju okvirnog kredita po žiro računu

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika
 • Plan prijma u službu Općine Velika za 2019. godinu

Preuzmi...

 

Datum objave: 30. svibnja 2019. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o usvajanju Usklađene procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Velika i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Velika
 • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda
 • Odluka o raspoređivanju sredstva iz Proračuna Općine Velika za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2019. godini

Preuzmi...

 

Datum objave: 11. srpnja 2019. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o komunalnoj naknadi
 • Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
 • Odluka o komunalnom doprinosu
 • Odluka o komunalnom redu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika
 • Odluka o početnom iznosu zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Velika
 • Odluka o kupnji nekretnine

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Plan prijma u službu Općine Velika u 2019. godini
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora udruzi Svijet pokreta

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

 • Odluka o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Velika
 • Odluka o izboru Mandatne komisije Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Velika
 • Odluka o izboru Odbora za provedbu glasovanja za izbor predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Velika
 • Odluka o izboru predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Velika
 • Odluka o izboru zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • I. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Preuzmi...

 

Datum objave: 20. ožujka 2019. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika
 • Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.07. do 31.12.2018. god.
 • Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2018. godinu
 • Program razvoja gospodarstva Općine Velika
 • Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Velika
 • Odluka o usvajanju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Velika za razdoblje 2018-2020. godine
 • Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Velika za razdoblje 2018-2020. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Velika
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Velika
 • Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranka u 2019. godini
 • Odluka o uporabi i zaštiti grba i zastave Općine Velika
 • Odluka o prodaji nekretnina putem javnog natječaja u k.o. Stražeman k.č.br. 1232
 • Odluka o prodaji nekretnina putem javnog natječaja u k.o. Draga k.č.br. 855dio

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Preuzmi...