Natječaj za prijem referenta za računovodstvene poslove

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Kandidati pozvani na pisano testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju se okupiti u prostorijama Općine Velika, dana 11. lipnja 2019. godine (utorak) u 12,00 sati radi pisanog testiranja.

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika

– referent za računovodstvene poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca
Uvjeti:
• SSS ekonomist
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• položen državni stručni ispit
• poznavanje rada na računalu

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
• dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslika elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda poslodavca o zaposlenju iz koje je vidljiva vrsta poslova koju je osoba obavljala i duljina trajanja radnog odnosa, preslika ugovora o radu i sl.)
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Naječaj vrijedi do: 3. lipnja 2019. godine

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)