Natječaj za prijem Višeg referenta za opće poslove

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Kandidati pozvani na pisano testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju se okupiti u prostorijama Općine Velika, dana 26. studenoga 2019. godine (utorak) u 8,00 sati radi pisanog testiranja.


JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika

– Viši referent za opće poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca
Uvjeti:
• Magistar pravne struke, stručni specijalist pravne struke, sveučilišni prvostupnik pravne struke ili stručni prvostupnik pravne struke
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• položen državni stručni ispit
• poznavanje rada na računalu
Pored navedenih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u skladu sa Zakonom.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (radno iskustvo, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.
Na javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, stručnoj spremi (preslika diplome)
• dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslika elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda poslodavca o zaposlenju iz koje je vidljiva vrsta poslova koju je osoba obavljala i duljina trajanja radnog odnosa, preslika ugovora o radu i sl.)
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
• dokaz da kandidat poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
• izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08).

Natječaj vrijedi do: 18. studenog 2019. godine

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)