Službeno glasilo 2013/05

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
  • Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
  • Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Velika
  • Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Velikoj
  • Suglasnost na Ugovor o prijenosu prava vlasništva na nekretnini

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)