Službeno glasilo 2017/01

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika
 • Odluka o komunalnom doprinosu
 • Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Velika
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima
 • Plan davanja koncesija za 2017. godinu
 • Odluka o darovanju vozila
 • Odluka o sudjelovanju u javnom nadmetanju za kupnju nekretnina
 • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Plan prijma u službu Općine Velika za 2017. godinu
 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena
 • Upravnog odjela i drugih tijela Općine Velika za 2017. godinu
 • Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na podru ju Općine Velika
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije ugovora Općine Velika
 • Odluka o umjetnom osjemenjivanju krava
 • Odluka o provedbi postupaka javne nabave male vrijednosti
 • Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika
 • Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika
 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena
 • Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela Općine Velika za 2017. godinu
 • Plan prijma u službu Općine Velika za 2017. godinu

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)