Službeno glasilo 2017/06

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2017. godine
  • Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2017. godine
  • Odluka o donošenju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2017. godinu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika
  • Odluka o početnom iznosu zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika
  • Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Velika
  • Odluka o imenovanju člana u Nadzorni odbor Komunalca Požega d.o.o.
  • Odluka o darivanju novorođene djece na području Općine Velika

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)