Službeno glasilo 2019/05

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o komunalnoj naknadi
 • Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
 • Odluka o komunalnom doprinosu
 • Odluka o komunalnom redu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika
 • Odluka o početnom iznosu zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Velika
 • Odluka o kupnji nekretnine

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Plan prijma u službu Općine Velika u 2019. godini
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora udruzi Svijet pokreta

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

 • Odluka o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Velika
 • Odluka o izboru Mandatne komisije Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Velika
 • Odluka o izboru Odbora za provedbu glasovanja za izbor predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Velika
 • Odluka o izboru predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Velika
 • Odluka o izboru zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • I. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)