Lokacije spremnika za odvajanje otpada

Lokacije spremnika za odvajanje otpada

Općina Velika postavila je spremnike za razvrstavanje i odlaganje komunalnog otpada:

  • Ulica dr. F Tuđmana ( tržnica )
  • Trg Sv. Augustina iza ugostiteljskog objekta “Škorpion ” Trenkovo Kod ugostiteljskog objekta Barun Trenk/laktofriz.

Ujedno vas molimo da dojavite za lokacije nelegalno odbačenog otpada, divlje deponije komunalnom redaru Stjepanu Mindum na broj: 099/733-01-01.

ZAŠTO ODVAJATI KOMUNALNI OTPAD!?


Pozivaju se vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Općine Velika, da sukladno odredbi članka 18. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine, broj: 69/16) dostave podatke o lokacijama tih građevina (kuće, garaže, pomoćni objekti, poljoprivredni objekti, gospodarski objekti, poslovni i sl.), kao i podatke o procjeni količina, vrsti i stanju materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Rok za prijavu je zaključno do 31. srpnja 2019. godine dostavom popunjenog i potpisanog obrasca prijave građevina u kojima se nalazi azbest. Obrazac za prijavu građevina možete preuzeti ovdje ili u pisarnici Općine Velika.

Ispunjeni obrasci se mogu predati osobno u pisarnicu Općine Velika ili poslati poštom na adresu: Općina Velika, Zvonimirova 1a, 34330 Velika. Obrasci se također mogu dostaviti i putem elektroničke pošte na info@opcina-velika.hr.

Prikupljene podatke Općina Velika će sukladno članku 30. stavku 1. Pravilnika dostaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te će prikupljene podatke koristiti za definiranje uvjeta programa sufinanciranja zbrinjavanja azbesta na području Općine Velika, a program će biti definiran nakon prikupljanja svih podataka i isteka roka za prijavu.

Obrazac za prijavu građevina na kojima se nalazi azbest… 

– Pozivamo vas da na javite i o lokacijma nelegalno odbačenog otpada


Za sve upite kontaktirati Stjepana Minduma, komunalnog redara na broj: 099/733-01-01.