34330 Velika, RH
34330 Velika, RH

Pritužbe i predstavke

Sukladno članku 26. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“br: 33/0160/01129/05109/07125/0836/0936/09150/11144/1219/13137/15123/1798/19, 140/20).  tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad njihovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno upravnih tijela tih jedinica dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.

Predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Velika mogu se predati u pisanom obliku ili usmeno na urudžbeni zapisnik u uredovno vrijeme na adresi Općina Velika, Zvonimirova 1a, 34330 Velika.

Također, pritužbe i predstavke možete poslati putem forme ispod. Pritužbe bez valjanih podataka (ime, prezime, kontakt informacije) neće biti uvažene! Slanjem obrasca dajete privolu za prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka (podataka unesenih unutar obrasca).