34330 Velika, RH
34330 Velika, RH

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnik JUO
T: 034/313 031
E: procelnik@opcina-velika.hr
Martina Zlomislić, bacc. oec., stručni suradnik za financije
T: (034) 313-034
E: financije@opcina-velika.hr
Josipa Ciglenečki, mag. oec., viši stručni suradnik za financije i proračun
T: (034) 313-034
E: financije@opcina-velika.hr
Ivana Soukup, viši stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove
T: (034) 233-033
E: info@opcina-velika.hr
Bernard Gruić, referent za komunalno gospodarstvo – komunalni redar
E: komunalni-redar@opcina-velika.hr
T: 034/233-033
M: 099/500 2850
Za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ustrojen je Jedinstveni upravni odjel. Radom Jedinstvenog upravnog odjela upravlja Pročelnik koji je odgovoran za zakonito, pravilno i pravovremeno obavljanje poslova Jedinstvenog upravnog odjela.
Provođenje komunalnog reda
Poslove provođenja mjera zaštite i uređenja prostora vezane uz druge propise (držanje kućnih ljubimaca, zaštitu od požara, vatrogastvo, civilnu zaštitu i drugo)
Koordinaciju s tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Općinu Velika
Upravljanje i raspolaganje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine
Ugovaranje zakupa javno-pravnih površina i naplata istih
Sudjelovanje Općine u sudskim postupcima, te imovinsko-pravnim upravnim postupcima
Osiguravanje ostvarivanja prava na pristup informacijama
Izradu i izvršavanje Proračuna Općine Velika
Vođenje knjigovodstvenih evidencija
Pripremu, te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja
Pripremu i praćenje izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje općinskih razvojnih projekata, osim projekata obuhvaćenih programom izgradnje komunalne infrastrukture
Osiguravanje lokalnih potreba u oblasti kulture (utvrđivanje i praćenje programa javnih potreba u kulturi)
Osiguravanje lokalnih potreba u oblasti socijalne skrbi i primarne zdravstvene zaštite
Zaštitu kulturne i prirodne baštine
Osiguravanje lokalnih potreba u oblasti obrazovanja i odgoja
Obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Velika
Osiguravanje lokalnih potreba u sportu i tjelesnoj kulturi (utvrđivanje i praćenje programa javnih potreba u sportu)
Utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, grobne naknade, komunalnog doprinosa, kao i prisilnu naplatu istih
Funkcioniranje i razvoj komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacije rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti, donošenje programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture)
Uređenje prometa na području Općine Velika, organizacija prijevoza u lokalnom cestovnom prometu
Praćenje investicija i kontrola utroška sredstava iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Investicijsko održavanje imovine Općine
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, parcelacije i geodetske podloge
Zakup i najam nekretnina u vlasništvu Općine
Postupke javne nabave
Obavljanje stručnih, pravnih, protokolarnih, savjetodavnih i administrativno-tehničkih poslova u svezi s radom Općinskog načelnika, predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, te članova radnih tijela Općinskog vijeća
Sudjelovanje u izradi akata iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela i Općinskog vijeća
Izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna te financijskih izvještaja tijekom godine
Financijsku operativu
Osiguravanje uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom Općine, kroz prostorno planiranje i uređenje u cilju razvoja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti na području Općine
Osiguravanje lokalnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja