34330 Velika, RH
34330 Velika, RH

Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

Bernard Gruić, referent za komunalno gospodarstvo – komunalni redar
E: komunalni-redar@opcina-velika.hr
T: 034/233-033
M: 099/500 2850
Vlastiti pogon Općine Velika osnovan je kao organizacijska jedinica Jedinstvenog upravnog odjela. Upravitelj Vlastitog pogona Općine Velika ujedno je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Opis poslova

Na području Općine Velika obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

1. Održavanje javnih površina,
2. Održavanje groblja,
3. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
4. Održavanje nerazvrstanih cesta,
5. Održavanje javne rasvjete.

Vlastiti pogon Općine Velika obavlja sljedeće komunalne djelatnosti: održavanje javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, održavanje groblja i održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene.

Pod održavanjem javnih površina i javnih zelenih površina se podrazumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih zona, trgova, otvorenih odvodnih kanala, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.

Pod održavanjem groblja se podrazumijeva upravljanje grobljem, održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, održavanje zelenih površina i raslinja u groblju.

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene se podrazumijeva održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.